Rösta med övertygelse om att en annan värld är möjlig!


Det vankas val och människor frågar mig hur de ska rösta.

Den som frågar mig hur de ska rösta får ett ärligt svar –  jag är partisk även om jag överger politiken är Fi och kommer ideologiskt att förbli det enda parti för mig. Så enkelt är det!

Fi’s politiska plattform är en kaskad av politiska förslag som banar väg för ett sundare Sverige.

Jag gav mig in i politiken för att jag hade fått nog av de problemformuleringar och den logik som dominerar samhällsdebatten.

Jag känner exakt likadant idag – jag är personligen jättetrött på hur vi pratar politik och hur vi gör politik.

Mina snart fyra år som politiker har visat mig att det gör stor skillnad om man får vara med och påverka debatten och beslutslogiken i våra politiska arenor.

Jag gick med i Fi för att Fi är de enda som driver de frågor jag vill se komma högst upp i den politiska debatten och den politiska agendan.

För mig måste den politiska viljeriktningen idag handla om att ställa om för att skapa förutsättningar för de förbättringar som behövs för att vi ska kunna skapa en värld som värnar om människor, djur och miljön.

Som ett renodlat feministiskt parti har Fi en tydlig antimilitaristisk hållning. Fi är konsekvent för nedrustning och omställning av Sveriges vapenproduktion. Det spelar stor roll!

I en värld där över 68 miljoner människor befinner sig på flykt är detta en viktig fråga.

I synnerhet när den rika och vita delen av världen stänger sina gränser och den politiska retoriken präglas av rasism och människofientlighet i ren allmänhet. Krig ÄR big business. Samma länder som tjänar multum på krig väljer att isolera sig från dess konsekvenser.

Det enda parti som idag konsekvent vägrar gå in i nationalstatslogiken som bygger på att med vapen skydda vårt territorium är Fi. Sverige införde nyligen allmän värnplikt. Sverige har i år utökat sitt militära samarbete med såväl USA, som med Nato och EU – utan att detta föregicks av en allmän debatt eller folkomröstning. Trots att detta innebär kraftigt ökade utgifter för Sverige, samtidigt som den allmänna debatten präglas av de utgifter invandringen innebär för Sverige. Regeringens budgetprognos visar att budgetposten “Försvar och samhällets krisberedskap” successivt kommer att öka från 50,4 miljarder 2017 till 59,3 miljarder 2021 samtidigt som budgetposten “migration” minskar från 40 miljarder 2017 till 9 miljarder 2021. (Sveriges statsbudget 2017-2021). Detta är en tragisk utveckling, säljer vi vapen får vi ta ansvar för dess konsekvenser. Dessutom ökar Sveriges militära upprustning och samarbete med krigsförande länder, otryggheten och osäkerheten i världen!

En annan viktig fråga är miljön. Faktum är att klimatförändringarna drabbar de mest sårbara människorna på vår jord. Det är vi i världens rika länder som står för största delen av den negativa miljöpåverkan som skadar vår planet, och därför är det också vi som har ett större ansvar för att ställa om till hållbara produktionsförhållanden och hållbar energiförsörjning. Här måste vi istället för att subventionera kärnkraft och ålägga straffavgifter på bensinkonsumtion – subventionerade och underlättade våra invånares omställning till hållbara drivmedel, transportmedel och tillgång till förnybar energi. En annan viktig fråga är den om vår köttproduktion och konsumtion som också har en starkt negativ miljöpåverkan.

Ytterligare en viktig fråga är den Fi mest associeras med – ett jämlikt samhälle fritt från diskriminering. Ett samhälle som garanterar var individs rätt till personlig säkerhet. En säkerhet som bygger på principer om rätt till en trygg och förutsägbar uppväxt, tillgång till bostad, utbildning, försörjning, sjukvård och en vardag fri från alla typer av våld såväl fysisk som psykisk. Att bekämpa alla former av diskriminering och rasism är att främja ett fredligare samhälle. Diskriminering är våld mot de av oss som drabbas av den.

Dessa frågor måste komma högt i den politiska debatten och agendan för de tvingar oss att förhålla oss till vilken värld vi vill skapa och leva i samt vilka värden som ska premieras.

Fi och ekonomi – för mig har det alltid varit absurt och plågsamt att tvingas förhålla mig till påståendet att vi skulle sakna en ekonomisk politik.

Jag ser det som en härskarteknik vars intention är att undergräva Fi’s politiska handlingskraft.

För mig är det uppenbart att Fi i sin politiska plattform genomgående har ekonomin i åtanke, den löper som en rosa tråd genom hela Fi’s politiska plattform.

Alla fokusfrågor rör just hur vi bör organisera ekonomin och hur vi som samhälle ska förhålla oss till ekonomin.

I våra politiska förslag lyfter vi just detta.

Läs vår statsbudget för 2018 här

För mig har Fi tänkt steget längre och vågat ge plats för en tydlig omfördelningspolitik och en tydlig kritik mot dagens sätt att organisera ekonomi och dess konsekvenser.

Vi kritiserar även produktionsförhållandena och konsumtionssamhällets skeva värderingar.

Fi verkar för att ersätta de värderingar som idag råder mot värderingar som ger verkligt värde i människors liv och skapar förutsättningar för en hållbar livsstil på individnivå och på en samhällsnivå – globalt och lokalt!

Läs vår valplattform 2018 här

Jag tilltalas av att den demokratiska grund Sveriges parlamentarism står på som möjliggör för partier att bidra med sin spetskompetens och sina hjärtefrågor.

Jag tror på att vi i samarbete och dialog med andra partier gemensamt kan hitta de bästa lösningarna för Sverige.

Fi har politik som behövs i alla Sveriges politiska arenor och som behöver genomsyra alla våra politiska beslut.

Min erfarenhet visar mig att det visst går att göra skillnad när vi får vara med och påverka debatten och beslutslogiken.

Fi är uppskattade och hörsammade i de politiska sammanhang vi idag ingår i.

Efter fyra år med mandat i 13 kommuner har vi gjort skillnad – både som styrande och i opposition!

För mig är Sverige fantastiskt på många sätt – vi är bra och utmärker oss inom många områden – det som är bra med bra är att det kan bli bättre!

Jag är övertygad om att Fi kan bidra med mycket bra politik som kommer göra Sverige bättre – med Fi på plats i våra politiska arenor!

Jag röstar med övertygelse om att ett jämlikt Sverige och en annan värld är möjlig!