Tag Archives: skatter

Hur kommer Fi verka för småföretagen?

Det faktum att fyra av fem nya jobb som skapats under de senaste 20 åren genererats av företag med färre än 50 anställda, talar för att vi måste underlätta för småföretagare att anställa personal. Många av dessa småföretagen ägs och drivs dessutom av kvinnor. För oss i Fi är det därför viktigt att satsa på att främja utvecklingen och underlätta för fåmansföretagen och småföretagen.

Vi vill bland annat underlätta nyanställningar genom att införa en ny form av anställningsstöd för övergången mellan arbetslöshet och reguljärt arbete. Vi tänker att detta kan överbryggas med hjälp av speciellt utformade och tidsbegränsade anställningsstöd riktade mot nya tjänster. Genom att använda en ny form av anställningsstöd, istället för en direkt överföring av medel till den offentliga sektorn, öppnas möjligheter att överföra pengar för omläggningen också till den privata sektorn.

När det kommer till att få fler ungdomar i sysselsättning säger vi nej till ungdomslöner då detta riskerar att bli ett sätt att ”smyginföra” minimilöner i Sverige. Eftersom Fi verkar för en diskrimineringsfri arbetsmarknad måste vi motverka de krafter som kan leda till att vissa grupper även fortsättningsvis riskerar att lönediskrimineras. Så i valet mellan ungdomslöner eller sänkt arbetsgivaravgift väljer vi det senare. Det första innebär krasst att ungdomarna själva subventionerar sin egen anställning genom sänkta löner.

Vi ser även ett behov av att slopa första och andra sjuklöneveckan för företag med få anställda. En undersökning från Företagarförbundet visar att de flesta småföretagarna ser sjuklöneansvaret som ett stort eller mycket stort hinder för att anställa. Feministiskt initiativ vill därför slopa sjuklöneansvaret för båda sjuklöneveckorna för fåmansföretag och en generell sänkning av sjuklönekostnaden för småföretag. Som det ser ut idag är det företaget som får ta första stöten, innan försäkringskassan träder in. Det gör det väldigt kostsamt för ett litet företag, särskilt om man dessutom ska betala en vikarie. Vidare kommer vi att verka för att de sociala trygghetssystemen utformas så att företagare får samma villkor som den som är anställd, exempelvis vid vård av sjukt barn. Även a-kasseersättningen måste ses över för fåmansföretag. Det är orimligt att tvingas avveckla en verksamhet för att ha rätt till a-kasseersättning.

Vi vill verka för att förenkla skattesystemet för små företag och se över arbetsgivaravgifterna för fåmansföretag för att stimulera företagande och sysselsättningen. Vi tänker att lösningar så som sänkta arbetsgivaravgifter för småföretag och förenklade skattesystem, stimulerar småföretagandet.

Idag finns det en mängd onödiga hinder som står i vägen för att de mindre företagen skall kunna utvecklas i rätt riktning och dessa måste ses över. De flesta lagar och regler är utformade som om alla företag vore storbolag. Dessa tynger små företag, t.ex. redovisning av moms. De är anpassade till stora företag med egna ekonomiavdelningar och revisorer. I försök att anpassa dessa lagar och regler för småföretagarna har man istället trasslat in sig i ett nystan som är nästintill omöjlig att reda ut. Vidare är dem orättvisa vilket leder till att småföretagarna missgynnas och reglerna istället börjar motverkar sina egna syften. Om syftet med reglerna har varit att skapa ett tillgängligt system för våra företagare att sätta sig in i med rimliga skatter och regler som befrämjar arbetstillfällen kan vi konstatera att detta är långt ifrån fallet idag. Detta behöver definitivt ses över – men det kräver en ordentlig utredning av hur det slår på olika branscher och företag.

När det kommer till skatter och subventioner verkar vi för en helhetssyn. Bakgrunden är att skatteuttaget i Sverige sänkts till 44 procent, en nivå som vi tycker är för låg i förhållande till dem behov som finns. Vi vill därför höja skatter som sänkts och faktiskt gjort Sverige till ett lågskatteland, exempelvis aktiebolagsskatten (som är 6 procentenheter lägre idag än den var 2008; att ta hälften av den sänkningen åter ger samhället 11 miljarder kronor, tillräckligt för att ge Migrationsverket vad de önskar), vi vill göra inkomstskatten progressiv (högre skattesats på högre inkomster än på lägre), vi vill ha en fastighetsskatt som följer med taxeringsvärdena.

Men vi vill också minska subventioner (dvs negativa skatter) samt avskaffa ROT- och RUT-avdragen och den sänkta restaurangmomsen.

Samtidigt vill vi införa helt nya skatter som idag knappast finns med i diskussionen annat än i Fi:s ekonomiska program. Vi vill att Sverige ansluter sig till den skatt på finansiella transaktioner som 11 EU-länder infört, däribland Tyskland och Frankrike, vi vill att skatteparadisens miljarder börjar göra rätt för sig i den utsträckning det rör sig om vinster och utdelningar som borde beskattats, Skatteverket beräknar att samhället går miste om hela 36 miljarder kr.

Varje procentenhets höjning av skatteuttaget ger ca 36 miljarder kronor.

Många småföretagare tror att ett slopande av LAS skulle underlätta för dem men en studie från 2008 gjord av IFAU visar att två undantagsregeln haft mycket liten inverkan på småföretagens nyrekryteringar och tillväxt. Forskarnas egen slutsats var att förändringen inte påverkade omfattningen av nyanställningar eller uppsägningar, men missgynnade äldre. De menade att arbetsgivarna redan hade så stora möjligheter att avvika från regeln om ”först-in-sist-ut” så att den förändrade regeln därför inte spelade någon större roll.

Fi anser att lagen om anställningsskydd måste värnas. Lösningen för oss är inte att ta bort LAS utan att skapa bättre förutsättningar för tillsvidareanställningar och mer stöd till småföretagare. Ett avskaffande av LAS försvårar troligtvis för äldre att jobba kvar till pensionen utan att det skulle ha motsvarande positiva effekter för yngres chanser på arbetsmarknaden.Det är viktigt att bära i åtanke att länder med svagt eller obefintligt anställningsskydd vare sig har högre sysselsättning, lägre arbetslöshet eller högre tillväxt.

Feministiskt initiativ har en mängd förslag som ämnar till att göra det lättare och tryggare för småföretag att startas, drivas och blomstra.

 

 

hallbarutveckling

Ingen modefluga

Skrev en replik på en synnerligen verklighetsfrånvänd debattartikel I Expressen, författad av Carolin Dahlman, som titulerar sig själv som liberal debattör. På grund av att min replik endast fick vara 1600 tecken var jag tvungen att korta ner den. Därför jag publicerar jag den här i sin helhet:

Med ett illa dolt förakt och svepande formuleringar som ”hipsterval”, ”ytterlighetspartier” och ”skrattyoga” lyckas Carolin Dahlman skriva, i princip, en hel text utan faktamässig underbyggnad. Detta gör det lite svårt att ta henne på allvar.

Tillskillnad från Carolin, menar jag att de flesta av oss inser det kritiska läge som inte bara Sverige utan hela världen faktiskt befinner sig i. Vi har ett överhängande klimathot som vi måste få bukt med. Likaså tvingas mänskliga rättigheter underordna sig ekonomiska intressen, istället för tvärt om. Lyckligtvis blir alltfler medvetna om att den politik som förs i dag är kortsiktig, förlegad och verklighetsfrånvänd, i relation till den verklighet och de utmaningar vi står inför.

Vi i Feministiskt initiativ anser att det krävs en ny syn på hållbarhet. En syn som måste inkludera såväl människor som ekonomi och ekologi. Ska vi prata om ekonomi och statsfinanser i dagens Sverige krävs det en helhetssyn och en konsekvensanalys, där hållbarhet blir ett begrepp att ta med i beräkningen.

För att ta ett exempel: regeringens jobbskatteavdrag kostar runt 70 miljarder om året,har lett till att vissa grupper har fått en ökning av den disponibla inkomsten, där den rikaste tiondelen har fått mycket mer än oss andra. Samtidigt har andra grupper fått det betydligt sämre. Enligt SCB har sjuka, arbetslösa och förtidspensionärer fått det sämre ekonomiskt i dag än 2006. En OECD-rapport från 2013 slår larm om att andelen fattiga i Sverige mer än fördubblats mellan 1995 – 2010. Idag finns det kunskap om konsekvenserna av den skeva omfördelningspolitik som förs. Något bland andra Bo Burström, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutets, uppmärksammat. Han framhåller att utbildning, inkomst och arbetslöshet påverkar vår hälsa och därmed också hur länge vi lever. Att skillnaderna mellan rika och fattiga områden i Sverige är påtagliga. Det räcker att sätta sig och åka längs en av Stockholms tunnelbanelinjer för att se det. Tydligt.

 En SIFO-undersökning från maj i år visar att 70 procent av Sveriges befolkning kan tänka sig att betala mer i skatt för att göra livet bättre för de som drabbats hårdast av Alliansens ekonomiska politik. Därför menar jag att det är verklighetsfrånvänt att ifrågasätta hur Feministiskt initiativs förslag ska finansieras. En tydlig omfördelningspolitik är nödvändig och vi har råd att höja skatterna och införa miljöskatter för att skapa bättre förutsättningar. Miljön tjänar på det och människor tjänar på det, i det långa – hållbara loppet.

Vi som arbetar inom vård, omsorg och skola har alla upplevt konsekvenserna av oförmågan att fatta långsiktiga och hållbara beslut i offentlig verksamhet.

Vårdförbundet rapporterade att region Skåne år 2009, trots personalbrist, beordrade in övertid för 79 miljoner, motsvarande 188 nya heltidstjänster. Kostnaderna för sjukersättning på grund av utmattningssymtom oräknade.  New public management leder till kostsamma och kortsiktiga lösningar, den mest ogynnsamma av kombinationer om man vill ha en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Idag är det arbetsgivarens marknad. Med en arbetslöshet på åtta procent kan arbetsgivare verka för en ”flexiblare arbetsmarknad”, det vill säga riva upp LAS och säga upp anställda, för att sedan anställa dem genom ett bemanningsföretag. De krafter som profiterar på prekariatet har fått ett alltför stort inflytande i samhället. Fi ska därför bland annat verka för vikariepooler där arbetsgivare tillsvidareanställer arbetskraft för att lösa verksamhetens personalbehov. I dag behövs det mer än någonsin en politik vågar ändra färdriktning och sätta andra värden än de ekonomiska högst på den politiska agendan.

Oavsett privilegier ser alltfler människor behovet av att rösta för att ändra färdriktning – för människans och för miljöns skull!

Det här är allvarliga frågor, Dahlman, som föga går att avfärda som en modefluga.