Sverige är bäst i världen – Därför behövs Fi i den svenska politiken!


Sverige fortsätter leva insvept i illusionen om att vi är bäst i världen, att strukturell rasism är en chimär och att jämställdhet är en åsiktsfråga. När Feministiskt initiativ säger att vi går till val på att utmana bilden av Sverige som öppet, tolerant och jämställt är det just detta vi tänker göra.

Tillskillnad från vad många tror finns det både statistik och FN rapporter som belyser problemen som finns i Sverige. Den strukturella rasismen och diskrimineringen i Sverige är ingen åsiktsfråga. ”Jag tycker inte Sverige är rasistiskt” är inget argument som håller. Den strukturella rasismen och diskrimineringen i Sverige är den, precis som jämställdhet en kunskapsfråga!

FN:s rasdiskrimineringskommitté riktade så sent som 2013 återigen hård kritik mot Sverige. Fortsatta problem med strukturell rasism och diskriminering – sammanfattar FN:s rasdiskrimineringskommittés rapport.

Kommittén konstaterar att Sverige har problem med rasistiska och extremistiska organisationer. Mer måste göras för att motverka rasmotiverad hatpropaganda bland politiker, medier och på internet i Sverige, påpekar FN. De uttrycker oro över ökningen av hatpropaganda ”mot minoriteter som muslimer, afro-svenskar, romer och judar – särskilt av vissa extrema högerpolitiker och en del medier”.

FN pekar vidare på att främlingsfientliga och rasmotiverade hatbrott ökar i Sverige. Och att effektiva åtgärder lyser med sin frånvaro. ”Vi är oroliga över åtgärdernas begränsade effektivitet samt att åtgärder bara vidtas i vissa delar av landet”, skriver FN.

Alltfler hatbrott rapporteras till polisen samtidigt som FN påpekar att ”antalet preliminära utredningar och fällande domar minskar” . FN uppmanar Sverige att utveckla en strategi för att försäkra att fall om hatbrott utreds ordentligt. ”Gapet mellan rapporterade fall av hatbrott och fällande domar måste minskas”, betonar FN.

FN tar också upp problem med ökad etnisk och socioekonomisk segregation i Sverige. ”Kommittén är orolig över en kraftig etnisk och socioekonomisk uppdelning i storstadsområden, vilket särskilt påverkar afrosvenskar och muslimer”.

De visar att det finns en etnisk uppdelning på arbetsmarknaden mellan infödda svenskar och utlandsfödda. Kommittén kritiserar att utlandsfödda förblir arbetslösa eller får dåligt betalda jobb och bor i segregerade områden.

Kommittén uttrycker stark oro för att romer fortsätter att diskrimineras i Sverige. FN är ”bekymrad över bristen på framsteg när det gäller lika rättigheter för romer i Sverige, särskilt fortsatt stigmatisering och diskriminering av romer”. Kommittén pekar på att romer inte heller får tillgång till utbildning, boende och arbetsmarknad som sig bör i Sverige. Det gör att romerna blir fast i en ”vansklig socioekonomisk situation”, enligt rapporten.

I den feministiska och antirasistisk politiska plattformen som Fi går till val på sker all samhällsanalys utifrån ”intersections of inequality”, dvs ett intersektionellt perspektiv. Det intersektionella perspektivet, hur tungvrikande det än må vara att säga, är ett utmärkt analysredskap i det högmoderna samhället.

Till skillnad från många vänsteranhängare som fastnat i klass- och genusanalyser har Feministiskt initiativ insett vikten av att ha ett mångdiminsionellt analysredskap som kan synliggöra hur olika typer av diskrimineringar hänger samman samt hur de tar sig uttryck i olika sammanhang. Jag påstår att bland de främsta begränsningar med att enbart ha genus- och klassanalysens är att det osynliggör rasismen och med det, de strukturella problem som Sverige har till följd av rasism och diskriminering. Om jag ska hårdra det menar jag att en trovärdigt feministisk och antirasistisk politik måste kunna inkludera och synliggöra oss, som marginaliseras och diskrimineras i dagens Sverige. Klass- och genusanalyser blir i detta fall bristfälliga analysredskap.

Och att Sveriges problem med strukturell rasism är reell kan vi förstå utifrån att FN:s rasdiskrimineringskommitté för tredje gången riktar skarp kritik mot Sverige!

Feministiskt initiativ behövs för att vi har en tydlig vision för hur vi i Sverige ska verka politiskt för att komma åt ojämställdhet, rasism och olika typer av diskriminering.

Vi vill bland annat att läroplanen ska uppdateras med antirasistiska mål. Vi vill att undervisning om rasismens historia i Sverige ska införliva i läroplanen på högstadie- och gymnasienivå. Den ska bland annat inbegripa hur romer och samer har behandlats genom tiderna, Sveriges involvering i rasbiologisk forskning, inhemska koncentrationsläger och Sveriges kopplingar till europeisk kolonialism och slavhandel.

Anledningen är enkel, just nu agerar Sverige uppryckt från ett mörkt förflutet som färgar av sig i vår nutid, det finns krafter satta i spel, som skapar problem, då de är osynliggjorda.

Vår politik adresserar även det behov vi har av en arbetsmarknad fri från diskriminering. Den diskriminerande arbetsmarknad är med och skapar den etniska boendesegregationen som vi ser i Sverige idag.  De flesta fastighetsägare kräver att bostadssökande har fast anställning och regelbunden lön. Eftersom många invandrade personer, i synnerhet kvinnor, har låga löner, osäkra anställningar eller är arbetslösa utesluts de även från bostadsmarknaden. Därför ser Fi behov av att prioritera särskilda åtgärder mot arbetslöshet bland boende i marginaliserade och stigmatiserade områden. På arbetsmarknaden vill vi bland annat verka för att utöka arbetsgivarens skyldighet att aktivt motverka diskriminering och införa sanktionsmöjligheter mot företag som ej gör så.

Förra året riktade FN:s rasdiskrimineringskommitté åter kritik mot Sverige. Detta är allvarlig kritik, särskilt som det är tredje gången som den återkommer. Feministiskt initiav behövs för att Sverige ska kunna ändra rikting. Vi vill föra in en tydlig feministisk och antirasistiskt röst i maktens rum. Konsekevenserna av dess frånvaro ser vi tydligt runt omkring oss och tillskillnad från tidigare val har vi i år ett rasistiskt och människofientligt parti i riksdagen. Därför behövs Feministerna.

Källa: SvD “Sverige kritiseras hårt av FN” (23/9 2013)

Tags: , , ,