Fi efterfrågar en ny syn på säkerhetspolitik

I en tid då flertalet av de politiska partierna i Sverige vill öka anslagen till militären, utmärker sig Feministiskt initiativ då vi vill verka för militär nedrustning. Frågan vi önskar lyfta handlar föga om det är rätt eller fel att skicka ner trupper till konfliktdrabbade områden. Frågan vi önskar lyfta är: vad kan vi göra istället?

I en värld där WHO talar om det globala kriget mot kvinnorna, där mäns våld mot kvinnor skördat fler dödsoffer än alla väpnade konflikter tillsammans under 1900-talet, där FN:s organisation för utrotande av mäns våld mot kvinnor uppmanar sina medlemsstater att rusta ner militärt och i stället rusta upp samhällets säkerhet för människorna, slösades det förra året 1750 miljarder dollar, globalt, på att rusta upp militärt. Sverige gör stora vinster på krigsindustrin och är i år rankad som världens tredje största vapenexportör per capita, föregående år har vi toppat listan!

Våldets primära funktion oavsett om det sker i hemmet, på gatan eller i väpnade konflikter länder emellan handlar om att upprätthålla kontroll – utöva makt. Spänningarna som idag råder i världen har en kolonial historia och den upprätthålls av ekonomiska intressen. De väpnade konflikter vi ser handlar ofta om stater som vill positionera sig och få kontroll över strategiska markområden oavsett om det handlar om transportvägar, naturtillgångar eller råvaror. Även inomstatliga väpnade konflikter där privata aktörer, ofta kriminella organisationer som rebell- eller terroristgrupper agerar, har denna bakgrund. Dessa konflikter flyttar fram maktpositionerna för män på bekostnad av kvinnorna, som oftare drabbas av social utsatthet, fattigdom och det lidande som uppstår i krig. Kvinnor är också allt oftare måltavlor i dagens konflikter vilket leder till en ökad osäkerhet, vilket enligt Röda Korset bidrar till att majoriteten av världens flyktingar är kvinnor.

Fokus bör därför ligga på att motverka anledningarna till väpnade konflikter så som globalt ojämna resursfördelningar, fattigdom, ojämlikhet och förtryck. I dag är spänningen mellan rika och fattiga i världen en av de stora ännu olösta politiska och ekonomiska frågorna i vår tid. FN:s Millenniedeklaration antogs år 2000 med det övergripande målet att halvera fattigdomen i världen till och med år 2015. För att uppnå en hållbar utveckling uppmanas rika länder att ta ansvar för att de som lever i extrem fattigdom ska ges möjlighet att överleva. Milleniemålens uppfyllande är ett steg i riktningen mot mänsklig säkerhet för flertalet och ett steg mot att investera i hållbar fred.

Det krävs en ny syn på säkerhetspolitik i Sverige. Om säkerhetspolitiken tidigare handlat om att skapa fred genom militära medel, ligger världssamfundets fokus idag på långsiktiga åtgärder som ska främja stabilitet och väl fungerande samhällsinstitutioner. Feministiskt initiativs säkerhetspolitik ligger i fas med dagens kunskapsläge och svarar an på FN:s uppmaning om nedrustning i en tid där övriga svenska partier håller fast vid förlegade paradigm. Flera andra fredsorganisationer bland annat IKFF (internationell kvinnoförbundet för fred och frihet) ställer sig bakom att militär nedrustning, åtföljd av social upprustning är ett måste för att trygga kvinnors säkerhet. Genom att stärka kvinnors möjligheter att vara med i fredsprocesser i enlighet med FN:s resolution 1325, ha obeväpnade medföljare på plats, verka för social upprustning och aktiv militär nedrustning, kan vi medverka till att skapa stabilitet i de delar av världen där väpnat våld utgör en del av vardagen. Militär nedrustning och social upprustning gör livet bättre för kvinnor – i alla fall om man ska tro FN och andra fredsorganisationer.

You Might Also Like